ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

Η ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναλογιζόμενη το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση έχει εντάξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις στρατηγικές της.

Συγκεκριμένα:

Στο περιβάλλον, μέσω προγραμμάτων για έλεγχο της χρήσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών, ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγει και προσφοράς υπηρεσιών φιλικών προς αυτό.
Στους εργαζομένους, μέσω προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου υγείας, χορήγησης ειδικών αδειών, στήριξης, πολιτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων, προσφοράς δυνατοτήτων κατάρτισης, ίσων ευκαιριών εξέλιξης /αξιολόγησης και δημιουργίας υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.
Στους πελάτες, μέσω προσαρμογής στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, ποιοτικής και αξιόπιστης εκτέλεσης έργων και δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης.