ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εφαρμογές στην Βιομηχανία

> Καθαρισμός δεξαμενών
> Παγοβολή – Καθαρισμός εξοπλισμού / Εξαρτημάτων / > Δικτύων
> Soft blasting
> Υδροδυναμικός καθαρισμός γραμμών
> No Entry – Καθαρισμοί Σιλό
> Καθαρισμός – Συντήρηση δαπέδων
> Αμμοβολές – Χρωματισμοί
> Υδροκοπές